Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, późn. zm.) gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej.

     W bieżącym roku ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ryjewo przygotowana została po raz czwarty. Wykonano ją w oparciu o narzędzie wykorzystujące elektroniczną Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). Narzędzie zostało opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu systemowego EFS nr 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji.

     Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejszy dokument prezentuje informacje dotyczące takich obszarów tematycznych, jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto, ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, opracowując dane do niniejszego dokumentu, opierał się na danych wynikających ze sprawozdań:

- z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach;

- z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

- z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowych;

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- dotyczących realizacji ustawy o wspieraniu rodziny,

- dodatków mieszkaniowych.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie został utworzony na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Ryjewie z dnia 27 kwietnia 1990 r. Ośrodek mieści się przy ul. Lipowej 1 w budynku Urzędu Gminy. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.