Na terenie gminy Ryjewo zamieszkuje 5.805 osób (dane na dzień 31.12.2014 r.) Ośrodek spełnia przesłanki ustawy o pomocy społecznej i zatrudnia 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców.

     W Ośrodku pracuje 3 specjalistów pracy socjalnej, 2 inspektorów do spraw świadczeń rodzinnych, asystent rodziny, główna księgowa oraz kierownik. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadają kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do wykonywania swoich zadań.

      Zadania z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2012 r. realizuje zatrudniony w Ośrodku asystent rodziny, który w 2014 roku swoim wsparciem objął 12 rodzin z problemem opiekuńczo – wychowawczym.

 

      W 2014 roku zauważalna jest mniejsza liczba osób korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka. Z 455 rodzin w 2013 r. spadła ona do 405 rodzin w 2014 r. Widoczne różnice występują również w danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, gdzie w 2013 roku zarejestrowanych było 486 osób (33 z prawem do zasiłku), a w 2014 roku było już 380 osób (34 z prawem do zasiłku). Nie oznacza to jednak poprawy sytuacji materialno bytowej osób zamieszkujących na terenie naszej gminy. Trudno wskazać bezpośrednie przyczyny takiego stanu rzeczy.

     Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy jest bezrobocie. Z tej przyczyny w 2014 r. z pomocy Ośrodka korzystało 237 rodzin (767 osób). Kolejną liczną grupą są rodziny, w których występuje niepełnosprawność – 119 rodzin (237 osób).

     Od wielu lat w gminie Ryjewo kładzie się szczególny nacisk na dożywianie dzieci w szkole. W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 302 dzieci oraz 4 osoby dorosłe. Zgodnie z Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków mogą korzystać dzieci z rodzin, gdzie dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomoc społecznej. Zauważając potrzebę dożywiania większej liczby dzieci Rada Gminy Ryjewo już w 2007 r. podniosła kryterium przyznania takiej formy pomocy do 200% kryterium dochodowego.

     W celu zapewnienia schronienia dla osób pozbawionych „dachu nad głową” podpisano umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie oraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „Junona” w Piekle. Zjawiskiem bezdomności w 2014 r. dotkniętych było 9 osób.

     Zauważalna jest wzrastająca liczba osób kierowanych do domów pomocy społecznej. W 2011 r. gmina współfinansowała pobyt 11 osób w takich placówkach. W 2012 i w 2013 roku było to już 14 osób, natomiast w 2014 roku – 15 osób. Należy zakładać, iż liczba ta z każdym rokiem będzie się zwiększać. Wynika to m.in. ze zmiany typu rodziny z wielopokoleniowych na jedno - dwupokoleniowe oraz danych demograficznych, z których wynika, iż jesteśmy społeczeństwem „starzejącym się”.

     Wzrost liczby osób (z 83 w 2013 r. do 92 w 2014 r.) uprawnionych do pobierania zasiłków stałych spowodowało, iż w 2014 r. na te zasiłki wydatkowano kwotę – 351.189,- zł.

     W dodatkach mieszkaniowych zaobserwowano niewielki spadek z 95 gospodarstw domowych w 2013 r. do 89 gospodarstw w 2014 r. Na ten cel w 2014 r. wydatkowano kwotę 113.224,- zł.  

     Największym działem, jakim zajmuje się tut. Ośrodek, są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na powyższe świadczenia z każdym rokiem z budżetu państwa wypłacane są coraz większe środki finansowe. W 2009 r. na ten cel wydatkowano dotację w wysokości 1.962 tys. zł., w kolejnym roku była to kwota 2.359 tys. zł., w 2011 r. – 2.451 tys. zł., w 2012 r. – 2.541 tys. zł., a 2013 r. – 2.698 tys. zł., a w 2014 r. – 2.750 tys. zł. Podwyższanie kwot świadczeń pielęgnacyjnych oraz zwiększająca się liczba osób korzystających pozwalają stwierdzić, iż w 2015 r. wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą większe niż w roku poprzednim.

     W miesiącu maju 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryjewie została przeprowadzona kontrola przez Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku pod względem oceny organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej oraz zadań własnych dotowanych przez budżet państwa. Na podstawie zbadanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

     W lipcu 2014 roku w Ośrodku przeprowadzono kontrolę przez Inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrola została zakończona protokołem z oceną pozytywną.

     W miesiącu wrześniu 2014 roku przeprowadzona była kontrola przez inspektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa. Działalność jednostki w zakresie zadań będących przedmiotem kontroli oceniono pozytywnie.