Na terenie gminy Ryjewo zamieszkuje 5.775 osób (dane z U.S.C. w Ryjewie na dzień 31.12.2015 r.) Ośrodek spełnia przesłanki ustawy o pomocy społecznej i zatrudnia 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców.

     W Ośrodku pracowało 3 specjalistów pracy socjalnej, 2 inspektorów do spraw świadczeń rodzinnych, asystent rodziny, główna księgowa oraz kierownik. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadają kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do wykonywania swoich zadań.

     Zadania z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2012 r. realizuje zatrudniony w Ośrodku asystent rodziny, który w 2015 roku swoim wsparciem objął 12 rodzin z problemem opiekuńczo – wychowawczym.

Kolejny rok z rzędu zauważalna jest zmniejszająca się liczba osób korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka. W 2013 roku korzystało 455 rodzin (1.257 osób), w 2014 r. - 405 rodzin (1.135 osób), natomiast w 2015 r. - 352 rodziny (947 osób).  Widoczne różnice występują również w danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, gdzie w 2013 roku zarejestrowanych było 486 osób (33 z prawem do zasiłku), w 2014 roku - 380 osób (34 z prawem do zasiłku) natomiast w 2015 r. było już tylko 260 osób (22 osoby z prawem do zasiłku).

Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy jest bezrobocie. Z tej przyczyny w 2015 r. z pomocy Ośrodka korzystały 192 rodziny (617 osób). Kolejną liczną grupą są rodziny, w których występuje niepełnosprawność – 106 rodzin (206 osób).

W gminie Ryjewo kładzie się szczególny nacisk na dożywianie dzieci w szkole. W 2015 r. z tej formy pomocy skorzystało 264 dzieci oraz 4 osoby dorosłe. Zgodnie z Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z posiłków mogą korzystać dzieci z rodzin, gdzie dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomoc społecznej. Zauważając potrzebę dożywiania większej liczby dzieci Rada Gminy Ryjewo już w 2007 r. podniosła kryterium przyznania takiej formy pomocy do 200% kryterium dochodowego.

W celu zapewnienia schronienia dla osób pozbawionych „dachu nad głową” podpisano umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie, Stowarzyszeniem „FIDES” w Malborku oraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej „Junona” w Piekle. Zjawiskiem bezdomności w 2015 r. dotkniętych było 12 osób.

Analizując obszar potrzeb w zakresie pomocy osobom starszym, długotrwale chorym lub niepełnosprawnym zauważa się stałą konieczność zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy na odpłatność za pobyt tych osób w domach pomocy społecznej. Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. W 2012 i w 2013 roku było to 14 osób, w 2014 roku – 15 osób, a w 2015 r. – 16 osób. Należy zakładać, iż liczba ta z każdym rokiem będzie się zwiększać.

Liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłków stałych utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. W 2014 r. były to 92 osoby, natomiast w 2015 r. – 90 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę – 352.158,- zł.

W dodatkach mieszkaniowych, kolejny rok z rzędu, zaobserwowano niewielki spadek wnioskodawców. W 2014 r. było to 89 wniosków, a w 2015 r. – 71 wniosków. Na ten cel w 2015 r. wydatkowano kwotę - 91.078,- zł.  

Największym działem, jakim zajmuje się tut. Ośrodek, są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na powyższe świadczenia z każdym rokiem z budżetu państwa wypłacane są coraz większe środki finansowe. W 2014 r. była to kwota – 2.750 tys. zł., a w 2015 r. – 2.798 tys. zł.

Formularz oceny zasobów pomocy społecznej nie uwzględnia działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Do zadań Zespołu należy między innymi weryfikacja procedur Niebieskich Kary i tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych w występowaniem przemocy w rodzinie. W 2015 roku do Zespołu wpłynęły 22 Niebieskie Karty, którymi grupy robocze zajmowały się na 14 spotkaniach.