Na terenie gminy Ryjewo zamieszkuje 5.801 osób (dane z U.S.C. w Ryjewie na dzień 31.12.2018 r.) Ośrodek spełnia przesłanki ustawy o pomocy społecznej i zatrudnia 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców.

     W Ośrodku pracuje 3 specjalistów pracy socjalnej, którzy w 2018 r. przeprowadzali wywiady środowiskowe i przyznawali pomoc dla 249 rodzin. Świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym obsługuje 2 pracowników (1 inspektor i 1 podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych). W 2018 r. powyższe świadczenia otrzymywało 730 rodzin.

     Świadczenia wychowawcze obsługuje 1 podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych, który w ubiegłym roku prowadził dokumentację dla 407 rodzin (769 dzieci).

     Zadania z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2012 r. realizuje zatrudniony w Ośrodku asystent rodziny, który w 2018 roku swoim wsparciem objął 15 rodzin z problemem opiekuńczo – wychowawczym.

     Oprócz w/w pracowników w Ośrodku pracuje również główny księgowy oraz kierownik. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Ośrodku posiadają kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do wykonywania swoich zadań.

     Zauważalna jest zmniejszająca się liczba osób korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka w postaci pomocy finansowej oraz pracy socjalnej. W 2015 r. korzystały 352 rodziny (947 osób), w 2016 r. – 326 rodzin (834 osoby), w 2017 r. – 257 rodzin (605 osób), natomiast w 2018 r. – 249 rodzin (594 osoby). Mniejsza liczba osób wcale nie oznacza, że pracownicy socjalny mają mniej pracy, ponieważ do Ośrodka zgłaszają się tzw. „rodziny wieloproblemowe”. W rodzinach tych oprócz niskich dochodów i braku pracy występują również inne problemy m.in. z osobami chorymi psychicznie, osobami nadużywającymi alkoholu, problemy wynikające z niezaradności życiowej oraz problemy opiekuńczo – wychowacze.

     Najczęstszą przyczyną przyznania pomocy była niepełnosprawność. Z tej przyczyny w 2018 r. z pomocy Ośrodka korzystały 92 rodziny (160 osób). Kolejną liczną grupą są rodziny, w których występuje bezrobocie – 85 rodzin (287 osób).

     W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano pomoc w formie posiłków dla 156 dzieci i 5 osób dorosłych. Powyższy program pozwala przyznać pomoc dla rodzin, gdzie dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zauważając potrzebę dożywiania większej liczby dzieci Rada Gminy Ryjewo już w 2007 r. podniosła kryterium dla przyznania takiej formy pomocy do 200% kryterium dochodowego.

     W celu zapewnienia schronienia dla osób pozbawionych „dachu nad głową” podpisano umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie oraz Stowarzyszeniem „JUNONA” w Piekle. Zjawiskiem bezdomności w 2018 r. dotkniętych było 7 osób.

     Stowarzyszenie AGAPE w partnerstwie z Gminą Ryjewo w 2018 r. rozpoczęło realizację projektu Ostoja „Borowy Młyn” Oś Priorytetowa Integracja Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach tego projektu powstał Dzienny Dom Pomocy dla 30 osób starszych i zależnych wymagających opieki.

     Potrzeby w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym i długotrwale chorym zapewnia się również poprzez usługi opiekuńcze oraz odpłatność za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. W 2017 r. gmina poniosła koszt 457.876,- zł. za 17 osób umieszczonych w tego rodzaju placówkach, a w 2018 r. koszt wyniósł 522.827,- zł. za 18 osób. W ubiegłym roku gmina przeznaczyła  53.518,- zł. na usługi opiekuńcze dla 15 osób. Rok wcześniej była to kwota 43.648 zł. dla 14 podopiecznych.

     Liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłków stałych utrzymała się od kilku lat na podobnym poziomie. W 2017 r. było to 77 osób, natomiast w 2018 r. – 73 osoby. Na ten cel w ubiegłym roku wydatkowano kwotę – 377.317,- zł.

     W dodatkach mieszkaniowych zaobserwowano znaczący spadek wnioskodawców. W 2015 r. było 71 wniosków, w 2016 r. - 54 wnioski, w 2017 r. – 35 wniosków, natomiast w 2018 r. - 27. Na ten cel w 2018 r. wydatkowano kwotę – 32.345,- zł. W 2017 r. była to kwota - 40.994,- zł..

     Na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego z budżetu państwa w 2018 r. wypłacano środki finansowe w wysokości – 3.066.968,- zł. Rok wcześniej była to kwota 3.148.005,- zł.

     Największym udział finansowy w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej mają świadczenia wychowawcze, czyli tzw. Program 500+. W 2018 r. na ten cel wydatkowano 4.141.132,- zł. Rok wcześniej była to kwota 4.338.863,- zł.

     Formularz oceny zasobów pomocy społecznej nie uwzględnia działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Do zadań Zespołu należy między innymi weryfikacja procedur Niebieskich Kary i tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych w występowaniem przemocy w rodzinie. W 2018 roku do Zespołu wpłynęły 3 Niebieskie Karty. Rok wcześniej było 13.

     Dodatkowo Ośrodek brał udział w Projektach „Wielkanocna zbiórka żywności” oraz „Świąteczna zbiórka żywności 2018”. Podczas tych dwóch projektów udało się zebrać łącznie 866 kilogramów żywności. Zebrana żywność została przekazana dla osób starszych i samotnych.

     Podpisano również Umowę z Bankiem Żywności w Tczewie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących. W 2018 r. wydano 22.364 kilogramy żywności o łącznej wartości – 114.754,- zł.

     W miesiącu grudniu 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryjewie została przeprowadzona kontrola przez Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrola ta dotyczyła zasadności przyznawania świadczeń wychowawczych, prawidłowości przyjmowania wniosków, prawidłowości kompletowania załączników, poprawności i terminowości wydanych decyzji administracyjnych, trybu przyjmowania wniosków, wydawania decyzji oraz wypłaty świadczeń, a także organizacji pracy.    Na podstawie zbadanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola została zakończona protokołem z oceną pozytywną.