Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 roku życia.

Uwaga! Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa poza granicami naszego kraju - w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

 

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe) będzie musiał dołączyć do wniosku:

– oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

– dokumenty (w tym o świadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

 

 TERMINY I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

       Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, to świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, to decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.