I  n  f  o  r  m  a  c  j  a

dotycząca wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie

za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 

Świadczenia wychowawcze – 4.141.132,- zł.

W tym;

- same świadczenia wychowawcze (500+)               - 4.083.200,- zł.

 

Świadczenia rodzinne – 3.066.968,- zł.

W tym:

- zasiłki rodzinne                                                                   - 651.385,-

- dodatek z tytułu urlopu wychowawczego                         -   16.808,-

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci              -   36.284,-

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka                                  -   32.000,-

- jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)  -   49.000,-

- dodatek – kształcenie i rehabilitacja dzieci                        -   25.962,-

- dodatek – podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania     -   45.012,-

- dodatek dla rodzin wielodzietnych                                    -   89.490,-

- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (wyprawka)    -   31.904,-

- zasiłki pielęgnacyjne                                                           - 712.549,-

- świadczenia pielęgnacyjne                                                  - 514.097,-

- zasiłek dla opiekunów                                                        -   48.221,-

- specjalny zasiłek opiekuńczy                                              -   77.900,-

- świadczenie rodzicielskie                                                   - 189.943,-

- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych   -   75.153,-

- ubezpieczenie społ. od świad. pielęgnacyjnych (KRUS)   -     1.086,-

- ubezpieczenie społeczne od specjalnych zasiłków opiek.   -   16.302,-

- ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów        -     7.127,-

- świadczenia z Funduszy Alimentacyjnego                         - 322.428,-

     

Składki zdrowotne – płacone są od zasiłków stałych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych z Budżetu Zleconego. Wydano łącznie  50.058,- zł.

w tym;            -   31.714,- zł. składki opłacone od zasiłków stałych,

                        -      3.703,- zł. składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych

                        -    14.147,- zł. składki opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych

                        -      3.020,- zł. składki od zasiłków dla opiekunów

 

Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe – 7.100,- zł..

 

Zasiłki stałe - wydatkowano - 368.741,- zł. Powyższe środki przeznaczono dla  73 osób.

 

Otrzymano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości – 30.000,- zł. 

 

Wspieranie rodziny.

W ramach Programu „Asystent rodziny - 2018” otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Łącznie przyznano kwotę – 23.693,- zł.

 

Zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Schronienie                          29.161,-

- Odzież, obuwie                     12.860,-

- leki, okulary                           2.940,- 

- żywność                                38.570.-

- opał                                       36.250,- 

- zasiłki specjalne                    17.140,-

- środki czystości                      1.890,-

- kołdry, pościele                       1.560,-

- utrzymanie mieszkania            2.670,-

- zasiłki okresowe                         122,-

- ZDARZENIE LOSOWE        4.500,-

- odpłatność za DPS             522.827,-

                        Suma     -        670.490,- zł.

 

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przyjęto 27 wniosków (3 decyzje odmowne). Łącznie wypłacono dodatki na kwotę – 32.345,- zł.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Wydatkowano na ten cel kwotę -  53.518,- zł. Usługi przyznano dla 15 rodzin.

 

Dożywianie dzieci – Dożywianiem objęto 156 dzieci oraz 5 osób dorosłych.

Wydano z budżetu własnego - 50.473,- zł.  - w tym - 5.171,- zł. transport posiłków

 

Dobry Start – wydatkowano kwotę – 234.700,-, w tym same świadczenia – 227.100,- zł.

 

Rodziny zastępcze.  – wydatkowano – 35.254,- zł.