I  n  f  o  r  m  a  c  j  a

dotycząca wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

B U D Ż E T     Z L E C O N Y

Świadczenia wychowawcze, czyli 500+, Wydatkowano – 5.254.604,- zł.

w tym same świadczenia wychowawcze (500+)                 - 5.201.234,- zł.

 

Świadczenia rodzinne. Wydano – 3.325.193,-

w tym, m.in.:

- zasiłki rodzinne                                                                   - 614.772,-

- dodatek z tytułu urlopu wychowawczego                         -   17.262,-

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci              -   33.516,-

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka                                   -   27.000,-

- jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)  -   50.000,-

- dodatek – kształcenie i rehabilitacja dzieci                        -   32.320,-

- dodatek – podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania     -   35.326,-

- dodatek dla rodzin wielodzietnych                                    -   92.245,-

- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (wyprawka)    -   29.554,-

- zasiłki pielęgnacyjne                                                           - 880.543,-

- świadczenia pielęgnacyjne                                                  - 572.209,-

- zasiłek dla opiekunów                                                        -   39.380,-

- specjalny zasiłek opiekuńczy                                              -   79.152,-

- świadczenie rodzicielskie                                                   - 242.879,-

- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych   -   88.183,-

- ubezpieczenie społ. od świad. pielęgnacyjnych (KRUS)   -     1.119,-

- ubezpieczenie społeczne od specjalnych zasiłków opiek.   -   19.564,-

- ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów        -     7.425,-

- świadczenia z Funduszy Alimentacyjnego                         - 305.700,-

     

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Otrzymano dotację na Program „DOBRY START” (świadczenie 300+). Plan – 247.900,- zł. Wydatkowano na ten cel 236.762,- zł., w tym na świadczenia - 229.200,- zł.

 

Składki zdrowotne – płacone od świadczeń pielęgnacyjnych

Wydano łącznie  23.344,- zł.

w tym; -      3.236,- zł. składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych

            -    17.876,- zł. składki opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych

            -      2.232,- zł. składki od zasiłków dla opiekunów

 

Składki zdrowotne (85213) – płacone są od zasiłków stałych - wydatkowano - 30.519,- zł.

 

ZADANIA WŁASNE - DOFINANSOWANE Z BUDŻETU ZLECONEGO

Zasiłki i pomoc w naturze – otrzymane środki na zasiłki okresowe w kwocie – 6.800,- zł.   

Zasiłki stałe.   Wydatkowano kwotę 357.673,- zł. na zasiłki stałe dla 66 osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatkowano na ten cel kwotę -  5.000,- zł. Usługi przyznano dla 1 rodziny (1 dziecka).

 

Otrzymano środki finansowe na dożywianie dzieci w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatkowano – 27.250,- zł.

W ramach Programu „Asystent rodziny - 2019” otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Przyznaną kwotę – 22.230,- zł. wydatkowano w całości.

B U D Ż E T      W Ł A S N Y
Zasiłki i pomoc w naturze. Przyjęty plan – 720.000,- zł.

w tym, wydatki m.in.:

- Schronienie                          44.005,-

- Odzież, obuwie                     13.500,-

- żywność                                36.600.-

- opał                                       35.200,- 

- 90-cio latki                            10.640,-

- zasiłki specjalne                      7.500,-

- utrzymanie mieszkania            1.590,-

- pogrzeb                                   2.300,-

- odpłatność za DPS             463.698,-

 

Dodatki mieszkaniowe 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przyjęto 27 wniosków.

 Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki  na kwotę – 24.634,- zł.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatkowano na ten cel kwotę -  58.403,- zł. Usługi przyznano dla 15 rodzin.

 

Dożywianie dzieci - Dożywianiem objęto 130 dzieci oraz 3 osoby dorosłe.

            Wydano na ten cel      - 38.218,- zł.  - w tym - 3.534,- zł. transport posiłków

 

Rodziny zastępcze. Wydatkowano             - 49.328,- zł.

(10%, 30% oraz 50% wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej)