I  n  f  o  r  m  a  c  j  a

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie

za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie zajmuje się wieloma zagadnieniami. Najważniejsze to:

 

I. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

          Liczba osób, która otrzymała pomoc w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (finansowanych z budżetu państwa) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - 1.095.

Na te świadczenia wydatkowano kwotę –  2.750.034,- zł.

największe wydatki to m.in.:

- zasiłki rodzinne                                                                   - 628.556,-

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci              -   55.804,-

- dodatek dla rodzin wielodzietnych                                    -   86.086,-

- zasiłki pielęgnacyjne                                                           - 694.926,-

- świadczenia pielęgnacyjne                                                  - 226.907,-

- zasiłek dla opiekunów                                                        - 222.058,-

- świadczenia z Funduszy Alimentacyjnego                         - 424.154,-

 

II. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej

            W 2014 r. Ośrodek udzielił wsparcia w postaci zasiłków celowych, zasiłków stałych i dożywiania dla dzieci dla 405 rodzin, w tym 1.135 osób.

Głównym powodem przyznania pomocy było ubóstwo – 316 rodzin, bezrobocie – 237 rodzin, niepełnosprawność – 119, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych – 13, W jednej rodzinie może występować kilka powodów trudnej sytuacji socjalno – bytowej.

Z tytułu niepełnosprawności przyznano zasiłki stałe dla 92 osób. Na te świadczenia wydatkowano kwotę - 334.035,- zł.

     Zasiłki celowe i pomoc w naturze. Łącznie wydatkowano na ten cel – 595.445,- zł.
Największe wydatki to:

- Schronienie                          51.503,-

- Odzież, obuwie                    49.320,-

- żywność                               72.080.-

- opał                                      60.110,- 

- podręczniki                            6.840,-

- odpłatność za DPS            322.209,-

 

Dożywianiem objęto 302 dzieci i 4 osoby dorosłe. Poniesiono wydatki w kwocie - 167.718,- zł.

 

III.  Dodatki mieszkaniowe

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przyjęto 89 wnioski.         

Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki na kwotę – 113.224,- zł.

 

IV. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano na ten cel kwotę -   40.989,- zł.

Usługi przyznano dla 12 rodzin.

 

V. Piecza zastępcza

Od 2012 roku Ośrodek ponosi koszty za dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w pieczy zastępczej.

W 2014 r. za pobyt 8 dzieci umieszczonych w pieczy wydatkowano - 38.329,- zł.