I n f o r m a c j a

dotycząca przyznanych planów oraz wydatków

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie

za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

B U D Ż E T Z L E C O N Y

 

Świadczenia rodzinne - wydano – 2.797.615,- zł. Największe środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne - 580.078,-

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci - 57.770,-

- dodatek dla rodzin wielodzietnych - 84.207,-

- zasiłki pielęgnacyjne - 687.429,-

- świadczenia pielęgnacyjne - 411.600,-

- zasiłek dla opiekunów - 110.448,-

- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 75.394,-

- świadczenia z Funduszy Alimentacyjnego - 427.433,-

 

Składki zdrowotne opłacane od przyznanych świadczeń. Wydatkowano łącznie 41.271,- zł.

w tym; - 26.500,- zł. składki opłacone od zasiłków stałych,

- 421,- zł. składki od zasiłków opiekuńczych

- 8.640,- zł. składki opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych

- 5.710,- zł. składki od zasiłków dla opiekunów

 

Zasiłki stałe. Środki w wysokości 339.586,- zł. przeznaczono na dla 90 osób.

 

Dożywianie dzieci - BUDŻET ZLE|CONY.

Otrzymano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości – 80.360,- zł. Wydatkowano – 80.360,- zł.

w tym – 5.000,- zł. transport posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu

„Maluszek” w Ryjewie oraz .dzieci w Szkole Podstawowej w Straszewie.

 

Rodziny zastępcze. Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano - 62.500,- zł.
(10%, 30% oraz 50% wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej)

 

Zasiłki i pomoc w naturze. Wydatkowano - 604.302,- zł.

Największe środki przeznaczono na:

- Schronienie 61.588,-

- Odzież, obuwie 35.730,-

- żywność 57.654.-

- opał 44.420,-

- odpłatność za DPS 361.010,-

 

Dodatki mieszkaniowe.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przyjęto 75 wniosków.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki na kwotę – 91.078,- zł.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatkowano na ten cel kwotę - 32.107,- zł. Usługi przyznano dla 9 rodzin.

 

Zadania obowiązkowe gminy:Dożywianie dzieci – BUDŻET WŁASNY.

Dożywianiem objęto 264 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.

Wydano na ten cel - 74.409,- zł.

w tym - 7.155.- zł. transport posiłków