I  n  f  o  r  m  a  c  j  a

dotycząca przyznanych planów oraz wydatków

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie

za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

 

B U D Ż E T     Z L E C O N Y

 

Program 500+ - Świadczenia wychowawcze. Wydatkowano – 1.044.901,- zł.

 

- w tym: - same świadczenia (500+)              - 1.015.441,- zł.

 

 

Świadczenia rodzinne. Wydano - 1.587.744,- zł. Największe środki wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne                                                                   - 327.674,-

- dodatek dla rodzin wielodzietnych                                    -   44.800,-

- zasiłki pielęgnacyjne                                                           - 349.605,-

- świadczenia pielęgnacyjne                                                  - 224.674,-

- zasiłek dla opiekunów                                                        -   49.920,-

- specjalny zasiłek opiekuńczy                                              -   43.110,-

- świadczenie rodzicielskie                                                   - 107.247,-

- świadczenia z Funduszy Alimentacyjnego                         - 195.540,-

 

Składki zdrowotne – płacone są od zasiłków stałych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych z Budżetu Zleconego. Wydano łącznie     23.766,- zł.

        w tym;  -   15.623,- zł. składki opłacone od zasiłków stałych,

                     -      1.638,- zł. składki od zasiłków opiekuńczych

                     -      4.212,- zł. składki opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych

                     -      2.293,- zł. składki od zasiłków dla opiekunów

 

Zasiłki stałe. Wydatkowano kwotę  - 189.882,- zł.

Powyższe środki przeznaczono na zasiłki stałe dla 78 osób.

                     

Dożywianie dzieci.

Otrzymano środki finansowe w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości – 40.000,- zł.  Wydatkowano – 32.323,- zł.

w tym – 2.600,- zł. transport posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu

„Maluszek” w Ryjewie oraz .dzieci w Szkole Podstawowej w Straszewie.

 
Rodziny zastępcze. Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano - 23.079,- zł.

(10%, 30% oraz 50% wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej)

 

Zasiłki i pomoc w naturze. Wydatkowano – 276.777,-

Największe środki przeznaczono na;

- Schronienie                          27.492,-

- Odzież, obuwie                     14.710,-

- żywność                                26.700.-

- odpłatność za DPS              183.340,-

 

Dodatki mieszkaniowe.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. przyjęto 29 wniosków (1 decyzja odmowna). Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki na kwotę – 38.733,- zł.

 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan – 36.000,- zł.

Wydatkowano na ten cel kwotę -  15.424,- zł. Usługi przyznano dla 9 rodzin.

 

Dożywianie dzieci z Budżetu Własnego Gminy Ryjewo

Dożywianiem objęto 219 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.

Wydano na ten cel - 45.311,- zł. w tym    -  3.120,- zł. transport posiłków.