Zasiłek pielęgnacyjny

Jak ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

 1. Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (PDF) lub zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie przy ul. Lipowej 1.

 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryjewie.

Godziny przyjęć wniosków

 • Poniedziałek-piątek: od 7.30 do 15.30

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

 1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

 2. Ustalenie prawa oraz wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

 

Brak kryterium dochodowego.

 

Od czego zależy przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

 • niepełnosprawnemu dziecku;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie),

 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego?

 • Zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się na stałe. Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się na czas nieokreślony.

 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty

Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo

 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia lub orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy ze wskazaniem daty powstania niezdolności lub orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów albo

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów