Celem działania Ośrodka jest pomoc w uzyskaniu samodzielności oraz możliwości finansowych rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Ryjewo.

     Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim, fundacjami, osobami fizycznymi, pracodawcami.

 

Z jakich form pomocy można skorzystać w Ośrodku?

- Zasiłek stały

- Zasiłek okresowy

- Zasiłek celowy

- Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 

   usługi opiekuńcze

- Posiłki

- Schronienie

Komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

Pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa,

- sieroctwa,

- bezdomności,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej choroby,

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Przy czym dochody ubiegającego się o pomoc (od dnia 1 października 2018 r.) nie mogą przekraczać:

na osobę samotnie gospodarującą      - 701 zł,

na każdą osobę w rodzinie     - 528 zł.