Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

 

Uprawnioną do dodatku mieszkaniowego jest osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkania w lokalu

  • najemca,
  • podnajemca,
  • członkowie spółdzielni mieszkaniowych – najemcy i właściciele,
  • właściciele lokali mieszkalnych
  • budynków jednorodzinnych

jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

1. w gospodarstwach wieloosobowych 125% najniższej emerytury/renty  -  1.500,00

2. w gospodarstwach jednoosobowych 175% najniższej emerytury -  2.100,00

    (najniższa emerytura – 1.200,00,- zł – od 1 marca 2020 r.)

 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2  -  dla 1 osoby

40 m2  -  dla 2 osób

45 m2  -  dla 3 osób

55 m2  -  dla 4 osób

65 m2  -  dla 5 osób

70 m2  -  dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób

                        dla każdej  kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje jeżeli powierzchnia lokalu przekracza powierzchnie normatywną o:

  • 30% albo
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Dla lokali nie wyposażonych w centralną ciepłą wodę i centralne ogrzewanie z zewnętrznego źródła  wylicza się ryczałt:

   centralne ogrzewanie :    5kWh x powierzchnia normatywna

   ciepła woda                :  20kWh x  ilość osób                                        

               1kWh ~ 0,6660 zł (od lutego 2020 r.)

   gaz                             :   10 kWh na pierwszą osobę oraz po 2kWh na każdą kolejną osobę

 

     Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem na energię cieplną nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

 

     Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwach jednoosobowych

- 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwach 2-4 osobowych

            - 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwach 5 osobowych i większych.