I  n  f  o  r  m  a  c  j  a

dotycząca wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie

za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

 

Świadczenia wychowawcze – 4.338.863,- zł.

W tym;

- same świadczenia wychowawcze (500+)               - 4.285.977,- zł.

 

Świadczenia rodzinne – 3.148.005,- zł.

W tym:

- zasiłki rodzinne                                                                   - 682.457,-

- dodatek z tytułu urlopu wychowawczego                         -   21.434,-

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci              -   51.531,-

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka                                  -   27.000,-

- jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)  -   49.000,-

- dodatek – kształcenie i rehabilitacja dzieci                        -   30.210,-

- dodatek – podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania     -   51.143,-

- dodatek dla rodzin wielodzietnych                                    -   90.345,-

- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (wyprawka)    -   33.400,-

- zasiłki pielęgnacyjne                                                           - 702.882,-

- świadczenia pielęgnacyjne                                                  - 488.758,-

- zasiłek dla opiekunów                                                        -   75.204,-

- specjalny zasiłek opiekuńczy                                              -   68.640,-

- świadczenie rodzicielskie                                                   - 210.957,-

- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych   -   88.074,-

- ubezpieczenie społ. od świad. pielęgnacyjnych (KRUS)   -     1.065,-

- ubezpieczenie społeczne od specjalnych zasiłków opiek.   -   16.743,-

- ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla opiekunów        -   17.548,-

- świadczenia z Funduszy Alimentacyjnego                         - 353.813,-

     

Składki zdrowotne (85213) – płacone są od zasiłków stałych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych z Budżetu Zleconego. Wydano łącznie  50.058,- zł.

                                   w tym; -   31.988,- zł. składki opłacone od zasiłków stałych,

                                               -      3.370,- zł. składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych

                                               -    11.097,- zł. składki opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych

                                               -      3.603,- zł. składki od zasiłków dla opiekunów

 

Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe – 9.500,- zł..

Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę - 366.293,- zł. Powyższe środki przeznaczono dla    77 osób.

Otrzymano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości – 40.000,- zł.  Wydatkowano – 40.000,- zł.

w tym – 4.000,- zł. transport posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu ”Pod Dębusiem” w Ryjewie oraz .dzieci w Szkole Podstawowej w Straszewie.

 
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatkowano kwotę – 11.693,- zł. (2 rodziny)
 
Wspieranie rodziny.

W ramach Programu „Asystent rodziny - 2017” otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Łącznie przyznano kwotę – 25.200,- zł.

 
Zasiłki i pomoc w naturze. Przyjęty plan – 616.600,- zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Schronienie                          38.955,-

- Odzież, obuwie                     12.960,-

- leki, okulary                           1.741,- 

- żywność                                36.650.-

- opał                                       32.100,- 

- 90-cio latki                              9.200,-

- zasiłki specjalne                      5.800,-

- środki czystości                      1.710,-

- kołdry, pościele                       1.120,-

- utrzymanie mieszkania            2.712,-

- zasiłki okresowe                         520,-

- ZDARZENIE LOSOWE      12.000,-

- odpłatność za DPS             457.876,-

                        Suma     -        613.344.- zł.

 

Dodatki mieszkaniowe -PLAN       - 41.400,- zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przyjęto 35 wniosków (5 decyzji odmownych). Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki na kwotę – 40.994,- zł.

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  Wydatkowano na ten cel kwotę -  43.648,- zł. Usługi przyznano dla 14 rodzin.

 

Dożywianie dzieci – Dożywianiem objęto 155 dzieci oraz 4 osoby dorosłe.

Wydano z budżetu własnego             - 46.062,- zł.  - w tym - 4.954,- zł. transport posiłków

 

Bank Żywności

W ramach przyznanych środków wydatkowano – 6.408,- zł. na realizację umowy z Bankiem Żywności w Tczewie oraz na transport żywności.

W 2017 r. pozyskano artykuły spożywcze w ilości – 33.304 kg. o wartości – 166.010,- zł.

 
Rodziny zastępcze.  –           wydatkowano - 26.751,- zł.